Medezeggenschap

Hoe wij ouders en medewerkers betrekken bij de organisatie


Medezeggenschap ouders
Ieder kindercentrum heeft een lokale oudercommissie. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en/of peuteropvang. De lokale oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Daarnaast werkt SkippyPepijn met een overkoepelende centrale ouderraad, waarin afgevaardigden van de lokale oudercommissies zitten. De lokale oudercommissies dragen één of meerdere taken en adviesrechten over aan de centrale ouderraad. De taken van de oudercommissie zijn de volgende:

  • de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • in samenwerking met SkippyPepijn de kwaliteit van de opvang te handhaven en verbeteren;
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd;
  • het onderhouden van contacten met de ouders, de vestigingsmanagers en/of bestuurder;
  • (mede)organiseren van themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker.

Een volledig overzicht van de taken van de Lokale Oudercommissie en Centrale Ouderraad is terug te vinden in een medezeggenschapsreglement. Dit kunt u opvragen bij de Centrale Ouderraad.

Medezeggenschap medewerkers
De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers van SkippyPepijn. Met de ondernemingsraad hebben werknemers inspraak binnen SkippyPepijn en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie. De OR overlegt met de bestuurder over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Hiermee bevordert de OR dat:

  • er voldoende werkoverleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
  • regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd;
  • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;